OFERTA SPECJALNA! Zapisz się do 31 października na kurs przyspieszony i skorzystaj z ceny promocyjnej

Zapisz się teraz!

Regulamin usług edukacyjnych

„Nerdzik”

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę „Nerdzik” z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkutnicza 13, reprezentowanej przez Nikodema Walewskiego – właściciela, zwanego dalej „Organizatorem”.

§ 2
Definicje

W niniejszym Regulaminie poniższe terminy będą definiowane w następujący sposób:

Umowa – umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana przez Organizatora z Zleceniodawcą.

Usługa Edukacyjna – usługa związana z kształceniem, umożliwiająca nabycie wiedzy i umiejętności ze ściśle określonej dziedziny lub przedmiotu kształcenia. Usługi świadczone przez Organizatora mają formę kursów grupowych lub korepetycji indywidualnych i zwane są dalej „zajęciami”.

Zleceniodawca – osoba fizyczna, z którą Organizator zawiera umowę.

Uczeń – odbiorca usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora na podstawie umowy. W przypadku, w którym odbiorcą usług edukacyjnych jest bezpośrednio Zleceniodawca, występuje on jednocześnie w roli Ucznia.

Kurs grupowy – usługa edukacyjna, w ramach której zajęcia z poszczególnych przedmiotów prowadzone są dla Uczniów w grupach do 8 osób.

Korepetycje indywidualne – usługa edukacyjna, która odbywa się jako indywidualne zajęcia z Uczniem z wybranego przedmiotu lub przedmiotów.

Korepetytor/Nauczyciel – określenia używane zamiennie, osoba reprezentująca firmę jako edukator, bezpośrednio prowadząca zajęcia z Uczniami i posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

II. Warunki uczestnictwa oraz organizacja zajęć
§ 1
Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które nie zostały z nich wykluczone na podstawie umowy lub przyczyn wskazanych w regulaminie.
 2. Terminarz zajęć oraz zasady uczestnictwa w zajęciach mogą ulec zmianie tylko w wyjątkowych sytuacjach, które określa umowa i niniejszy regulamin.
 3. W zależności od ustaleń poczynionych w umowie, zajęcia grupowe odbywają się w wynajętym lokalu przystosowanym do prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie gminy Rokietnica, gminy Suchy Las, w domu Ucznia (dotyczy wyłącznie zajęć indywidualnych z dojazdem do Ucznia) lub w formie on-line.
 4. Biuro Organizatora czynne jest w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00. Zajęcia odbywają się: w dni robocze od godziny 15:00 do 20:00, a w soboty od 9:00 do 15:00.
 5. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku naruszenia przez niego postanowień Umowy lub Regulaminu, jeżeli uniemożliwia nauczycielowi normalne prowadzenie zajęć lub udział w nich innych Uczniów, a także gdy może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie tych osób. Uczeń zostaje wykluczony z uczestnictwa w zajęciach na skutek decyzji nauczyciela lub Organizatora. Jeżeli zachowanie Ucznia ma charakter powtarzalny i pomimo upomnień nie ustaje, a Umowa nie stanowi inaczej, Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, na podstawie której są świadczone usługi edukacyjne na rzecz Ucznia, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2
Prawa i obowiązki Ucznia i Zleceniodawcy

 1. W przypadku dużej liczby chętnych, Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia grupowe przydzielani są do grup według zakresu wiedzy, jaką posiadają. Podział grup następuje po przeprowadzeniu przez nauczyciela testu poziomującego przed lub podczas pierwszych zajęć.
 2. Zleceniodawca lub przedstawiciel urzędowy Ucznia ma prawo wglądu do zbiorczych list obecności Ucznia. Obecność jest każdorazowo odnotowywana na zajęciach.
 3. W przypadku wystąpienia nadmiernej ilości absencji Zleceniodawca lub przedstawiciel ustawowy Ucznia jest o tym niezwłocznie informowany.
 4. Organizator zapewnia, że nauczyciele i korepetytorzy odpowiedzialni za prowadzenie zajęć posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia.
 5. W przypadku absencji nauczyciela Organizator zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Zleceniodawców o odwołaniu zajęć. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby odwołane zajęcia zostały odrobione w terminie uzgodnionym z przypisanymi do nich Uczniami nie później niż w okresie kolejnych 30 dni.
 6. Osobom niebędącym Uczniami zabrania się uczestnictwa w zajęciach.
 7. Zleceniodawca lub przedstawiciel ustawowy Ucznia małoletniego ma prawo uzyskać informację od Organizatora, w formie telefonicznej lub pisemnej, na temat postępów w nauce podopiecznego.
 8. Uczeń ma prawo do zgłaszania prowadzącemu zajęcia wniosków i uwag dotyczących spraw organizacyjnych, jak i spraw przedmiotowych.
 9. Absencja Ucznia na zajęciach nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem umowy.
 10. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia oraz odrabiania zadanych prac domowych. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawują przedstawiciele ustawowi Ucznia. Ponadto Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania w trakcie trwania zajęć, w szczególności nieprzeszkadzania innym osobom w nich uczestniczących oraz stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 11. Bez wyraźnej zgody prowadzącego zajęcia zabrania się korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć.
 12. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających w trakcie zajęć. Uczniowie w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających zostaną wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczniów pozostawione na terenie prowadzenia zajęć.
 14. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Ucznia i sprawuje nad nim opiekę podczas zajęć. Za bezpieczeństwo Ucznia przed i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie.
 15. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie. Nieobecność na zajęciach grupowych nie podlega odrobieniu, w takim przypadku organizator przekaże materiały edukacyjne z zajęć, na których Uczeń był nieobecny. W przypadku zajęć indywidualnych informacja o nieobecności ucznia musi być zgłoszona Organizatorowi lub Nauczycielowi min. z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

III. Opłaty oraz materiały
§ 1
Płatności za zajęcia

 1. Opłaty za zajęcia należy wnosić zgodnie z postanowieniami Umowy.
 2. W przypadku braku wpłaty ze strony Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od daty zrealizowania pierwszych zajęć, których dotyczy płatność, Organizator ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenia Zleceniodawcy kosztem 50% ceny wybranych usług edukacyjnych.

§ 2
Materiały do zajęć

 1. Organizator zapewnia Uczniom potrzebne materiały do zajęć, z wyjątkiem: zeszytu / notatnika do prowadzenia notatek z zajęć, przyrządów geometrycznych (dot. zajęć z matematyki).

IV. Reklamacje oraz postanowienia końcowe
§ 1
Konflikty i reklamacje

W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z Umową, Umowa na znaczenie nadrzędne. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące działalności Organizatora lub nauczycieli należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@nerdzik.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 04.09.2023 roku.

Regulamin

nerd - ktoś, kto jest obsesyjnie oddany nauce.
nerdzik - zdrobnienie słowa 'nerd', kryjące w sobie również słowo 'dzik'.
dzik - gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych

© Nerdzik | Projekt i realizacja

Aggie Studio

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram